Typer Euro 2016

Prezesi klubu

Prezesi AC Milan:

 • 1899-1909: Alfred Edwards
 • 1909: Giannino Caperio (tymczasowo)
 • 1909-1928: Piero Pirelli
 • 1928-1930: Luigi Ravasco
 • 1930-1933: Mario Bernazzoli
 • 1933-1935: Luigi Ravasco (komisarz nadzwyczajny)
 • 1935-1936: Pietro Annoni
 • 1936-1937: Pietro Annoni, Giovanni Lorenzini, Rino Valdemeri (tymczasowo)
 • 1937-1939: Emilio Colombo
 • 1939-1940: Achille Invernizzi
 • 1940-1944: Umberto Trabattoni (Komisarz Nadzwyczajny)
 • 1944-1945: Antonio Busini
 • 1945-1954: Umberto Trabattoni
 • 1954-1963: Andrea Rizzoli
 • 1963-1965: Felice Riva
 • 1965-1966: Federico Sordillo (tymczasowo)
 • 1966-1967: Luigi Carraro
 • 1967-1971: Franco Carraro
 • 1971-1972: Federico Sordillo
 • 1972-1975: Albino Buticchi
 • 1975-1976: Bruno Pardi
 • 1976-1977: Vittorio Duina
 • 1977-1980: Felice Colombo
 • 1980-1982: Gaetano Morazzoni
 • 1982-1986: Giuseppe Farina
 • 1986: Rosario Lo Verde
 • 1986-2004: Silvio Berlusconi
 • 2004-2006: brak
 • 2006-2008: Silvio Berlusconi
 • 2008-2012: brak
 • od 2012: Silvio Berlusconi (prezydent honorowy)