Typer Euro 2016

Regulamin

Regulamin witryny internetowej www.milannews.pl:

§ I.Rejestracja:

1.1 Jako Portal www.milannews.pl rozumiemy stronę internetową
www.milannews.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
1.2.Rejestracja w serwisie www.milannews.pl jest dobrowolna i całkowicie
bezpłatna.
1.3. Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez Użytkownika w
całości procedury jego rejestracji.
1.4. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym,
oświadcza że:
a) informacje podane przez niego stronie www.milannews.pl podczas
rejestracji są zgodne z prawdą,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez
właściciela portalu milannews.pl , w celu związanym z funkcjonowaniem
Konta .
1.5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta
Użytkownika, którym sam może administrować.

§ II. Treści tworzone przez użytkowników i odpowiedzialność:

2.1 Każdy użytkownik po zalogowaniu otrzymuje możliwość swobodnego
komentowania treści zawartych w serwisie oraz wypowiadania się na forum.
2.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z
wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, (np.
udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła
przez osobę trzecią).
2.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z
Konta przez Użytkownika.

§ III. Nazwy użytkowników:

2.4 Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać znaków niestandardowych typu (!.;,:.-_’#, itd.).

§ IV. Ważność konta, możliwość zrezygnowania ze statusu ?Pełnoprawny?:

3.1 Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a
Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym
Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji
przez Użytkownika.
3.2 Użytkownik może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym
3.3 Administrator ma prawo do usunięcia zarejestrowanego Użytkownika bez
podania przyczyny.
3.4 Administrator ma prawo do usunięcia komentarzy bez podania przyczyny.
3.5 Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej
przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:
a) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,
b) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin
c) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora
danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

§ V. Ochrona danych:

4.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu
prawidłowej realizacji usługi Konta Użytkownika.
4.2 Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta będą
pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy Użytkownik
wyrazi na to zgodę bądź zezwalają na to obowiązujące przepisy
4.3 Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do
naruszenia prawa, serwis www.milannews.pl może zdecydować się
udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z
prawem dodania Informacji.

§ VI. Ustalenia Końcowe:

5.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
5.2 Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego
regulaminu należy kierować na adres: dawidowczarek2998@interia.eu.
5.3 Portal www.milannews.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub
zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z
Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w
całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie
się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej przepisów prawa a informacja zostanie przesłana w formie
mailowej.
5.4 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności cywilno
prawnej.
5.5 Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą
rozpatrywane negatywnie.
5.6 Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
5.7 milannews.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w
dowolnym czasie
5.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2012

Regulamin został stworzony przez użytkownika Misterio